Paggamot sa Kennel Cough!

Ang doxycycline fish pill ay 100mg 20 ct 5mg/lb isang beses bawat araw (1 capsule/20-25 lbs) na ginamit para sa: mga impeksyon sa dibdib tulad ng pneumonia, brongkitis at kennel ubo, impeksyon sa ihi ng tract, kabilang ang hindi komplikadong urethral, ​​endocervical o rectal infections, bituka amoebiasis, isang impeksyon sa parasitiko.